Privacybeleid

Privacybeleid Matthijs Photography

Algemeen
Het bewaken van privacygevoelige gegevens vind ik erg belangrijk. Het is van groot belang dat de Persoonsgegevens, die door Matthijs Photography worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd.
Matthijs Photography is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van Persoonsgegevens van Betrokkenen.
Dit Privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van Persoonsgegevens door Matthijs Photography

Voor vragen over dit Reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop de Matthijs Photography met uw gegevens omgaat kunt u contact met mij opnemen.
Dat kan per e-mail photomatthijs@gmail.com

Website
De website is https://www.matthijsphotography.nl
Op de website staan diverse weblinks naar andere sites, waarop werk van Matthijs Photography is te vinden

Doel van het privacyreglement
Dit privacyreglement beschrijft hoe Matthijs Photography omgaat met de privacy van Betrokkenen.

Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Matthijs Photography

Dit privacyreglement beschrijft de Verwerking van Persoonsgegevens door Matthijs Photography, de doeleinden van de gegevensverwerking door de Matthijs Photography, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Als u deze website bezoekt, kunnen er gegevens van u verwerkt worden. Dit gaat om gegevens die u invult bij een contactformulier, een bericht in het Gastenboek, een e-mail die u verstuurt via de site, enz. In het kader van deze Verwerkingen waarborgt en respecteert Matthijs Photography uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid zoals deze zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw Persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw Persoonsgegevens.

Begrippen
In het reglement komen een aantal begrippen voor, die hieronder worden beschreven.
– De wet: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);
– Het privacyreglement: dit reglement;
– Verantwoordelijke: Matthijs Photography;
– Beheerder: Matthijs;
– Webmaster: de webmaster van Matthijs Photography, die de website beheert.
– Verwerker: Degene, die Persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een overeengekomen taak ten behoeve van de Verantwoordelijke, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
– Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;
– Gebruiker: De functionaris die bevoegd is Persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de Verwerking kennis te nemen; hiermee wordt de webmaster bedoeld;
– Derden: personen en instanties buiten Matthijs Photography
– Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
– Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking tot Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand, die een naam op een ledenlijst leest Verwerkt dus Persoonsgegevens (Artikel 4 AVG);
– Bestand: elk gestructureerd geheel van Persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
– Datalek: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens.
– Administratie (. De toepassing op de website, waarmee de Persoonsgegevens van Betrokkenen worden Verwerkt.

Doeleinden
Matthijs Photography verzamelt of gebruikt uw Persoonsgegevens alleen voor de doeleinden, die worden beschreven in dit Privacyreglement. (Artikel 5 AVG)
Dit zijn:
– Activiteiten die, gelet op de doelstelling van Matthijs Photography, gebruikelijk zijn, zoals inschrijving voor activiteiten, zoals cursussen en bijeenkomsten
– Betrokkenen van de juiste contactinformatie voorzien wanneer het gaat om deelname aan of organisatie van activiteiten, die georganiseerd worden door Matthijs Photography
– Betrokkenen toegang geven tot bepaalde afgeschermde informatie op de website van Matthijs Photography
– Het berekenen, vastleggen en innen van geldelijke bijdragen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
– Het verzenden van informatie aan Betrokkenen over activiteiten en diensten van Matthijs Photography en daarmee samenhangende marketingactiviteiten door Matthijs Photographyn, bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven en het versturen van bevestigingen bij inschrijving voor activiteiten;
– Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van controle van de boekhouding.

Rechtmatige grondslag
Matthijs Photography verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de volgende grondslagen van toepassing is: (Artikel 6 AVG)
– Om een verplichting na te komen die in de wet staat;
– Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de Betrokkene onderdeel was;
– Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de Betrokkene te bestrijden;
– Voor de goede vervulling van de taak, die Matthijs Photography vervult;
– Wanneer de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke Verwerking.
Dat laatste is doorgaans het geval, maar als bijvoorbeeld iemand tijdens een evenement, (een fotoshoot, bijeenkomst of cursus) medische hulp nodig heeft kan het nodig zijn Persoonsgegevens te verstrekken.

Wijze van verwerking
De Verwerking van Persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de Wet en op een zorgvuldige wijze gebeurt.
Persoonsgegevens worden uitsluitend verkregen van de Betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste Verwerking van diens Persoonsgegevens op de hoogte gesteld van die Verwerking en het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende regels.
Een persoon, die contact legt met Matthijs Photography verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden slechts Verwerkt voor zover zij, gelet op de eerdergenoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
Gegevens over deelname aan activiteiten worden niet langer bewaard dan nodig is voor die activiteit.

Persoonsgegevens
Matthijs Photography verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:
– Personen die Matthijs Photography om informatie of documentatie hebben verzocht;
– Personen met wie Matthijs Photography een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

De Gebruiker kan de volgende gegevens op zijn computer bewaren:
– Gebruikersnaam
– Wachtwoord
– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
Aan de gegevens worden vervolgens een volgnummer, de datum van registratie toegevoegd
– Volgnummer of registratienummer
– Geboortejaar
– Geslacht
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– Website
– Pasfoto of avatar
– Foto’s / filmpjes

Betrokkene krijgt een bevestiging via e-mail en kan daarna inloggen op het besloten deel van de website. Op de website kan hij/zij – voor zover de website daarop is ingesteld – in zijn profiel al deze gegevens toevoegen, verwijderen of wijzigen.
In nieuwsbrieven zal daarnaar zo mogelijk worden verwezen.

De Persoonsgegevens van relaties worden binnen 6 maanden uit de administratie verwijderd wanneer betrokkene aan Matthijs Photograpohy laat weten dat het contact wordt beëindigd. Indien de werkzaamheden van de Betrokkene ten behoeve van Matthijs Photography zijn beëindigd of de transactie met Matthijs Photography is afgehandeld worden gegevens niet langer dan twee jaar bewaard, tenzij de Persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Verwijderde gegevens worden vernietigd, tenzij deze nodig zijn voor historisch onderzoek of archivering. In dat geval worden passende maatregelen getroffen om te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend geanonimiseerd worden verstrekt en uitsluitend voor dat doel worden gebruikt.

Toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens
Matthijs Photography verstrekt geen Persoonsgegevens aan Derden.

De Gebruikers die toegang hebben tot (een deel van) de Persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen.

Persoonsgegevens van Betrokkenen worden uitsluitend verstrekt voor zover deze in overeenstemming zijn met de eerder genoemde doeleinden.

Beveiliging
Matthijs Photography draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de Persoonsgegevens, die zijn opgeslagen in de administratie, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking.
Matthijs Photography draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de Persoonsgegevens, die zijn opgeslagen op de computer(systemen) van Matthijs Photography en de website, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking.
Inloggegevens worden via een versleutelde verbinding verzonden over het internet.

Rechten van betrokkenen
De Betrokkene heeft de volgende rechten:

  • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan Matthijs Photography te vragen of zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt.
  • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt.
  • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de Persoonsgegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij Matthijs Photography om dit te corrigeren. Betrokkenen hebben toegang tot de eigen Persoonsgegevens na inloggen op de website, waar zij gegevens kunnen wijzigen en verwijderen.
  • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan Matthijs Photography te vragen om hun Persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
  • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de Betrokkene toestemming heeft gegeven om Persoonsgegevens te verwerken, heeft de Betrokkene het recht om de Persoonsgegevens te (laten) verwijderen.
  • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de Verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens. Matthijs Photography zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de Verwerking.

Website van Matthijs Photography (deze website)
De website bevat foto- en videomateriaal en teksten over evenementen, die Matthijs Photography heeft georganiseerd of van plan is te organiseren. Matthijs Photography maakt deze gegevens niet openbaar zonder toestemming van de Betrokkene. Deze informatie wordt zonder toestemming alleen gedeeld met de betrokkene(n) en zijn alleen bereikbaar na inloggen.

Cookies
De website van Matthijs Photography gebruikt functionele cookies voor het inloggen op het besloten gedeelte. Dit dient uitsluitend voor het bewaren van sessiegegevens. Zonder deze cookie werkt het inloggen niet.

De overige cookies kunnen met een adblocker of browserinstellingen zonder problemen voor de werking van de website worden geblokkeerd. Dit zijn cookies van social media websites. Op het gebruik van social media websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media dienst van toepassing. Het Privacyreglement van Matthijs Photography is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media diensten.
De social media cookies zijn:
– Door te klikken op de Facebook button wordt een trackingcookie geplaatst.
– Google plaatst een googleapis cookie.
– Youtube plaatst diverse cookies. De website van Matthijs Photography kan video’s bevatten, die via Youtube worden afgespeeld. Meer informatie over het privacybeleid van YouTube vind je op de YouTube website.

Private logging
Wanneer een bezoeker van onze website een webformulier invult of een reactie plaatst, worden enkele gegevens automatisch vastgelegd. Dit zijn de datum en tijd van vastlegging en kan ook het IP-adres zijn. Het beleid is het ip-adres niet vast te leggen.
Indien een gebruiker inlogt wordt de datum en tijd van inloggen vastgelegd. Alleen het laatste moment van inloggen blijft bewaard.

Links naar websites van derden
Op de website van Matthijs Photography zijn links naar websites van derden te vinden, zoals fotografie-sites, social media en bedrijven. Bezoekers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende Derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacyreglement van de betreffende Derde van toepassing. De gebruiker van de website dient het privacyreglement van deze Derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met zijn Persoonsgegevens. Matthijs Photography is niet aansprakelijk voor de informatie die door Derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.

Datalek
Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens in handen vallen van Derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.
Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG).
De Webmaster zorgt voor een goed toegangsbeheer. Bewaarde bestanden bij de secretaris en andere functionarissen van Profoto Holten worden afdoende beveiligd.

Slotbepalingen
In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet beslist Matthijs Photography.
Wijzigingen in doel van de Verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de Persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit Privacyreglement.
Wijzigingen en aanvullingen van het Privacyreglement kunnen op een later tijdstip worden vastgesteld.

Contact
Je kunt – om welke reden ook – altijd contact opnemen:
Per e-mail photomatthijs@gmail.com of contact@matthijsphotography.nl

■ Matthijs Photography/ 10 mei 2018
■ Dit privacyreglement is van kracht per 25 mei 2018.